Linearhubachse LinLift: Befestigungen

  • deckenverfahrbar in x- oder xy-Schienensystem
  • deckenverfahrbar an Knickarmausleger
  • stationär an Knickarmausleger

 

Handling Systeme - Linearhubachse LinLift, deckenverfahrbar x-schiene

Handling Systeme - Linearhubachse LinLift, an Knickarmauslager deckenverfahrbar xy-schiene